Voor wie?
Het aanbod omvat:
Psychotherapie (spel- of gesprekstherapie) voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) met psychologische of psychiatrische problemen.
Kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek, opvolging, behandeling voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar:
  • neurobiologische ontwikkelingsstoornissen: aandachtsdeficiëntie-/hyperaktiviteitsstoornis, autismespectrumstoornis, verstandelijke beperking, leerstoornis, ticstoornis, …
  • kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen: depressieve- of bipolaire-stemmingsstoornissen, angststoornissen, obsessieve-compulsieve stoornissen, psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen, voedings- en eetstoornissen, psychotische stoornissen, …
  • andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn: relatieproblemen (ouder-kind, brussen), emotionele problemen door contextfactoren, …
Werkwijze
Er wordt enkel op afspraak gewerkt. U kan per mail (kinderpsychiater@gpdepauw.be) of telefonisch (0489/872670)een afspraak maken. Graag in de mail minimum volgende gegevens vermelden: naam en geboortedatum kind / jongere, adres, GSM-nummer van de ouders, korte probleemomschrijving en hulpvraag.

Wat brengt u mee op de eerste afspraak?:
  • een verwijsbrief van uw behandelende arts (bv. huisarts of kinderarts) is noodzakelijk
  • verslagen van eventuele eerdere relevante onderzoeken
  • een klevertje van het ziekenfonds van uw kind
Samenwerking
  • De verwijzer en andere betrokken hulpverleners kunnen met uw toestemming gecontacteerd worden om te overleggen omtrent de problematiek en verdere begeleiding.
  • Waar aangewezen wordt er multidisciplinair samengewerkt met andere artsen (bv. kinderarts, kinderneuroloog, …) en paramedische disciplines (bv. psychologen, orthopedagogen, logopedisten, psychomotore therapeuten, …). Deze doorverwijzing en samenwerking gebeurt in afstemming met u.
  • Er is geen 24 uur / 7 dagen psychiatrische permanentie beschikbaar in deze praktijk. Patiënten die in begeleiding zijn, kunnen hun dringende vragen binnen kantoortijd telefonisch stellen. Voor noodsituaties kunt u zich wenden tot de spoedgevallendienst van een algemeen ziekenhuis.
Rechten en plichten
Een kinder- en jeugdpsychiater is gebonden aan de Belgische wetgeving en de deontologische code van de Orde van Artsen. Belangrijk hierbij is de toestemming van beide (juridische) ouders voor hulpverlening aan een minderjarige, of van de bekwame minderjarige zelf.
Een kinder- en jeugdpsychiater werkt binnen het beroepsgeheim. Er kan enkel mits toestemming informatie over diagnose en behandeling verstrekt worden aan derden, met uitzondering van risicosituaties.
In het kader van echtscheiding of ouderschapsbemiddeling wordt er geen verslaggeving opgemaakt voor gerechtelijke procedures.
Tarief
Tarief per raadpleging Remgeld - aandeel patiënt (voorkeurtarief*) Remgel - aandeel patiënt (normaal tarief) kostprijs per consultatie
Eerste 7 diagnostische raadplegingen 4,34 € 8,68 € 212,14 €
Mediatiegesprek 4,34 € 8,68 € 102,72 €
Pluridisciplinair gesprek met min. 2 andere hulpverlenende disciplines 0,0 € 0,0 € 210,05 €
Korte raadpleging 3,00 € 12,00 € 49,46 €
* Statuut toegekend door het ziekenfonds aan gezinnen met een beperkt inkomen of personen die recht hebben op een sociaal voordeel zoals tegemoetkoming aan personen met een handicap. Voor meer info, zie de website van het RIZIV.

Dit bedrag dient op het einde van de raadpleging betaald te worden, bij voorkeur via Bancontact. Met het afgeleverde getuigschrift voor verstrekte hulp kan u vervolgens terugbetaling bij uw ziekenfonds bekomen.
De arts kan de derdebetalersregeling toepassen indien u aan de criteria voldoet. U betaalt dan alleen het remgeld. Dit bedrag dient op het einde van de raadpleging contant betaald te worden. Het overige bedrag wordt rechtstreeks met uw ziekenfonds afgehandeld.

Vergeet niet uw afspraak telefonisch of per mail te annuleren wanneer u niet kan komen. Wanneer de afspraak niet ten minste 48 uren op voorhand geannuleerd wordt, zal een beschikbaarheidsvergoeding van 30 euro worden aangerekend.
Groepspraktijk
De Pauw